PUBLICATIONS

Title to be announced
Yongzhi Chen and Donglin Jiang*
Nature XXXXX 2024, X, XXX–XXX

Hierarchical Assembly of Donor–Acceptor Covalent Organic Frameworks for Photosynthesis of Hydrogen Peroxide from Water and Air
Yongzhi Chen, Ruoyang Liu, Yuanyuan Guo, Gang Wu, Tze Chien Sum, Shuo Wang Yang, and Donglin Jiang*
Nature Synthesis 2024, 3, XXXX–XXXX DOI: 10.1038/s44160-024-00542-4

Covalent Organic Frameworks: Linkage Chemistry and Its Critical Role in The Evolution of π Electronic Structures and Functions
Chunyu HeShanshan TaoRuoyang LiuYongfeng Zhi*, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2024, 63, e202403472 DOI: 10.1002/anie.202403472
Highlighted by
Life Science Network: https://www.lifescience.net/entries/659207/

Light-Gating Crystalline Porous Covalent Organic Frameworks
Guangtong Wang, Yu Feng, Xingyao Ye, Zhongping Li, Shanshan Tao, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 10953–10962. DOI:10.1021/jacs.4c02164
Highlighted by 

Photoresponsive Covalent Organic Frameworks: Visible-Light Controlled Conversion of Porous Structures and Its Impacts
Yu Feng, Guangtong Wang, Ruoyang Liu, Xingyao Ye, Shanshan Tao, Matthew A. Addicoat, Zhongping Li, Qiuhong Jiang, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2024, 63, e202400009 DOI: 10.1002/anie.202400009 (Hot Paper)
Highlighted by
Phadwiki: https://phadwiki.com/journals/details.html?id=358
Zhihu: https://zhuanlan.zhihu.com/p/685332670

Linkage-Engineered Donor–Acceptor Covalent Organic Frameworks for Optimal Photosynthesis of Hydrogen Peroxide from Water and Air
Ruoyang Liu, Yongzhi Chen, Hongde Yu, Miroslav Položij, Yuanyuan Guo, Tze Chien Sum, Thomas Heine, and Donglin Jiang*
Nature Catalysis 2024, 7, 195–206. DOI: 10.1038/s41929-023-01102-3
Highlighted by
ScienceNet.CN: https://paper.sciencenet.cn/htmlpaper/2024/2/202421512131946095432.shtm
X-MOL: https://www.x-mol.com/paper/1757449537794576384
ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/378182086
Tweet@COF_Paper: https://twitter.com/COF_papers/status/1757368223387767228
XIAO KE HUA XUE (WeChat Public Account): https://mp.weixin.qq.com/s/6tttcwUQM4d25KU1sjGeJg
CUI HUA JI (WeChat Public Account): https://mp.weixin.qq.com/s/PSn_5OMIiki81xnZtYbcsg
NA MI REN (WeChat Public Account): https://mp.weixin.qq.com/s/HRGs3ldUwJWhqGfao7hKhQ
FoS, NUS: https://www.science.nus.edu.sg/blog/2024/02/28/photosynthesis-with-water-and-air/
X: https://twitter.com/ResearchFoS/status/1762719939729981599
EurekAlert: https://www.eurekalert.org/news-releases/1035910
Science Daily: https://www.sciencedaily.com/releases/2024/02/240228115357.htm
Phys.Org: https://www.nature.com/articles/s41929-023-01102-3/metrics
My Droll:
https://mydroll.com/researchers-develop-novel-method-to-photosynthesize-hydrogen-peroxide-using-water-and-air/
Verve Times:
https://vervetimes.com/new-method-developed-by-researchers-generates-hydrogen-peroxide-from-water-and-air-through-photosynthesis/
Newscontinue:
https://newscontinue.com/researchers-develop-novel-method-to-photosynthesize-hydrogen-peroxide-using-water-and-air/
Swift Telecast:
https://swifttelecast.com/researchers-develop-novel-method-to-photosynthesize-hydrogen-peroxide-using-water-and-air/
Azom.Com:
https://www.azom.com/news.aspx?newsID=62625
Technology Networks:
https://www.technologynetworks.com/tn/news/new-catalyst-can-photosynthesise-hydrogen-peroxide-using-just-water-and-air-384375

Crystalline, Porous Helicene Covalent Organic Frameworks
Qianqian Yan, Shanshan Tao, Ruoyang Liu, Yongfeng Zhi, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2024, 63, e202316092. DOI:10.10o2/anie.202316092 (Hot Paper)
Highlighted by
X-MOL: https://www.x-mol.com/news/874583
Zhihu: https://zhuanlan.zhihu.com/p/672975302
COF Cui Hua Zai Xian: https://mp.weixin.qq.com/s/7Hn48t-NBDRaZTWDdGCc2Q
COFs Qian Yan: https://mp.weixin.qq.com/s/5NCTowmLETVTsnmq2_33Ew
MOFs Zai Xian: https://mp.weixin.qq.com/s/F900OZ2Npa0KNMNJyoI71w
ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/376045112
WEI BO: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404980226454061129

Covalent Organic Frameworks: Reversible 3D Coalesce via Interlocked Skeleton–Pore Actions and Impacts on π Electronic Structures
Juan Li, Lili Liu, Xuan Tang, Xi Bai, Yukun Liu, Dongsheng Wang, Shanshan Tao, Ruoyang Liu, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 26383–26392DOI:10.1021/jacs.3c10280

Integrated Interfacial Design of Covalent Organic Framework Photocatalysts to Promote Hydrogen Evolution from Water
Ting He, Wenlong Zhen, Yongzhi Chen, Yuanyuan Guo, Zhuoer Li, Ning Huang, Zhongping Li, Ruoyang Liu, Yuan Liu, Xu Lian, Can Xue, Tze Chien Sum, Wei Chen, and Donglin Jiang*
Nature Communications 2023, 14, 329. DOI: 10.1038/s41467-023-35999-y

Covalent Organic Frameworks
Ke Tian Tan, Samrat Ghosh, Fuxiang Wen, David Rodríguez-San-Miguel, Feng Jie, Ning Huang, Wei Wang, Felix Zamora, Xinliang Feng, Arne Thomas, and Donglin Jiang*
Nature Reviews Methods Primers 2023, 3, 1. DOI:10.1038/s43586-022-00181-z

Exciton Diffusion and Annihilation in An sp2 Carbon-Conjugated Covalent Organic Framework
Xinzi Zhang, Keyu Geng, Donglin Jiang*, and Gregory D. Scholes*
J. Am. Chem. Soc. 202214416423–16432. DOI:10.1021/jacs.2c04742

Bottom-up Interfacial Design of Covalent Organic Frameworks for Highly Efficient and Selective Electrocatalysis of CO2
Ting He, Chenhuai Yang, Yongzhi Chen, Ning Huang, Shuming Duan, Zhicheng Zhang, Wenping Hu, and Donglin Jiang*
Adv. Mater. 2022, 34, 2205186. DOI:10.1002/adma.202205186

Covalent Organic Frameworks: Chemistry of Pore Interface and Wall Surface Perturbation and Impact on Functions
Lejian Deng, Zhichao Ding, Xingyao Ye, and Donglin Jiang*
Acc. Mater. Res. 2022, 3, 879–893. DOI:10.1021/accountsmr.2c00108 (Invited)

Module-Patterned Polymerization towards Crystalline 2D sp2-Carbon Covalent Organic Framework Semiconductors
Enquan Jin,+ Keyu Geng,+ Shuai Fu,+ Matthew A. Addicoat, Wenhao Zheng, Shuailei Xie, Jun-Shan Hu, Xudong Hou, Xiao Wu, Qiuhong Jiang, Qing-Hua Xu, Hai I. Wang,* and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2022, 61, e2021150. DOI:10.1002/anie.202115020

Water Cluster in Hydrophobic Crystalline Porous Covalent Organic Frameworks
Ke Tian Tan, Shanshan Tao, Ning Huang, and Donglin Jiang*
Nat. Commun. 2021, 12, 6747. DOI: https://www.nature.com/articles/s41467-021-27128-4
Highlighted by
phys.org; https://phys.org/news/2022-01-clusters-hydrophobic-crystalline-porous-covalent.html
Flipboard; https://flipboard.com/@science_x/phys.org-ti3o1bi9z/-/a-x-AC8aNJQgeJcerWvfVngQ%3Aa%3A2530880263-%2F0
Newsbreak; https://www.newsbreak.com/news/2440024493479/water-cluster-in-hydrophobic-crystalline-porous-covalent-organic-frameworks
Research News; FoS@NUS “Water clusters in hydrophobic crystalline porous covalent organic frameworks
ChemistryCommunity; https://chemistrycommunity.nature.com/

Exceptional Electron Conduction in Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks
Enquan Jin, Keyu Geng, Shuai Fu, Sheng Yang, Narissa Kanlayakan, Matthew A. Addicoat, Nawee Kungwan, Johannes Geurs, Hong Xu, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Jurgen Smet, Tim Kowalczyk, and Donglin Jiang*
Chem 2021, 7, 3309–3324. DOI:https://doi.org/10.1016/j.chempr.2021.08.015

Smart Covalent Organic Frameworks: Dual Channel Sensors for Acid and Base
Jia Xin Koh, Keyu Geng, and Donglin Jiang*
Chem. Commun. 2021, 57, 9418–9421. DOI: 10.1039/D1CC03057D

Editing Light Emission with Stable Crystalline Covalent Organic Frameworks via Wall Surface Perturbation
Zhongping Li, Keyu Geng, Ting He, Ke Tian Tan, Ning Huang, Qiuhong Jiang, Yuki Nagao, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2021, 60, 19419–19427. (Selected as Very Important Paper) DOI:10.1002/anie.202107179 Highlighted by AlphaGalileo “Tiny Tweaks to Sparkle: Editing Light-Emitting Organic Molecules Via Surface Modification” (July 06, 2021).
Highlighted by ChemistryViews “Covalent Organic Frameworks Light UP”(September 05, 2021).

Hydroxide Anion Transport in Covalent Organic Frameworks
Shanshan Tao, Hong Xu, Qing Xu, Yuh Hijikata, Qiuhong Jiang, Stephan Irle, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 8970–8975. DOI:10.1021/jacs.1c03268

All sp2 Carbon Covalent Organic Frameworks
Ting He, Keyu Geng, and Donglin Jiang*
Trends in Chemistry 2021, 3, 431–444.  DOI: 10.1016/j.trechm.2021.03.008

Ultrafast and Stable Proton Conduction in Polybenzimidazole Covalent Organic Frameworks via Confinement and Activation
Juan Li, Jing Wang, Zhenzhen Wu, Shanshan Tao, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2021, 60, 12918–12923. DOI: 10.1002/anie.202101400

Covalent Organic Frameworks: A Molecular Platform for Designer Polymeric Architectures and Functional Materials
Donglin Jiang*
The Bulletin of Chemical Society of Japan, 2021, 94, 1215–1231 (Award Accounts) (Inside front cover) DOI:10.1246/bcsj.20200389

Polymorphism of 2D Imine Covalent Organic Frameworks
Yusen Li, Linshuo Guo, Yongkang Lv, Ziqiang Zhao, Yanhang Ma, Weihua Chen, Guolong Xing, Donglin Jiang, and Long Chen*
Angew. Chem., Int. Ed. 2021, 60, 5363–5369. DOI: 10.1002/anie.202015130

Covalent Organic Frameworks: An Ideal Platform for Designing Ordered Materials and Advanced Applications
Ruoyang Liu, Ke Tian Tan, Yifan Gong, Yongzhi Chen, Zhuoer Li, Shuailei Xie, Ting He, Zhen Lu, Hao Yang, and Donglin Jiang*
Chem. Soc. Rev. 2021, 50, 120–242. DOI: 10.1039/d0cs00620c.
(Selected as Inside Cover Page)

Covalent Organic Frameworks for Energy Conversions: Current Status, Challenges, and Perspectives
Shanshan Tao, and Donglin Jiang*
CCS Chem. 2021, 3, 2003–2024. DOI: 10.31635/ccschem.020.202000491

Covalent Organic Frameworks: An Amazing Chemistry Platform for Designing Polymers
Donglin Jiang*
Chem. 20206, 2461–2483. DOI: 10.1016/j.chempr.2020.08.024

Covalent Organic Frameworks: Pore Design and Interface Engineering
Zhuoer Li, Ting He, Yifan Gong, and Donglin Jiang*
Acc. Chem. Res. 202053, 1672–1685. DOI: 10.1021/acs.accounts.0c00386

Covalent Organic Frameworks: Polymer Chemistry and Functional Design
Keyu Geng, Vasanthakumar Arumugam, Huanjun Xu, Yanan Gao,* and Donglin Jiang*
Prog. Poly. Sci. 2020108,101288. DOI: 10.1016/j.progpolymsci.2020.101288

A Stable and Conductive Metallophthalocyanine Framework for Electrocatalytic Carbon Dioxide Reduction in Water
Ning Huang, Ka Hung Lee, Yan Yue, Xiaoyi Xu, Stefan Irle, Qiuhong Jiang, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 202059, 16587–16593. DOI: 10.1002/anie.202005274

Topology-Templated Synthesis of Crystalline Porous Covalent Organic Frameworks
Enquan Jin, Keyu Gen, Ka Hung Lee, Weiming Jiang, Juan Li, Stephan Irle, Qiuhong Jiang, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed.  202059, 12162–12169. DOI: 10.1002/anie.202004278 (Very Important Paper)

Covalent Organic Frameworks for Heterogeneous Catalysis: Principle, Current Status, and Challenges
Jia Guo, and Donglin Jiang*
ACS Central Science 2020, 6, 869–879 (Invited Outlook). DOI: 10.1021/acscentsci.0c00463

New Synthetic Strategies Towards Covalent Organic Frameworks

Bromine–Functionalized Covalent Organic Frameworks for Efficient Triboelectric Nanogenerator
Chem. Eur. J. 2020, 26, 5784–5788. DOI: 10.1002/chem.202000722

Confining H3PO4 Network in Covalent Organic Frameworks Enables Proton Super Flow
Shanshan Tao, Lipeng Zhai, A. D. Dinga Wonanke, Matthew A. Addicoat, Qiuhong Jiang, and Donglin Jiang*
Nat. Commun. 2020, 11, 1981 . DOI:10.1038/s41467-020-15918-1

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and  Functions
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, and Donglin Jiang*
Chem. Rev. 2020, 120, 8814–8933. DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00550

Covalent Organic Frameworks: Chemical Approaches to Designer Structures and Built-in Functions
Xinyi Chen,  Keyu Geng, Ruoyang Liu, Ke Tian Tan, Yifan Gong, Zhongping Li, Shanshan Tao, Qiuhong Jiang, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 59, 5050–5091. DOI: 10.1002/anie.201904291

Designing Covalent Organic Frameworks with Tailored Ionic Interface for Ion Transportation across One-Dimensional Channels
Qing Xu, Shanshan Tao, Qiuhong Jiang, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 59, 4557–4563. DOI: 10.1002/anie.201915234

High Precision Size Recognition and Separation in Synthetic 1D Nanochannels
Ping Wang, Xinyi Chen, Qiuhong Jiang, Matthew Addicoat, Ning Huang, Sasanka Dalapati, Thomas Heine, Fengwei Huo, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 15922–15927. DOI: 10.1002/anie.201909851

Engineering Covalent Organic Frameworks for Light-Driven Hydrogen Production from Water
Ting He, Keyu Geng, and Donglin Jiang*
ACS. Mater. Lett. 2019, 1, 203–208 (Invited Perspective). DOI: 10.1021/acsmaterialslett.9b00153

Energy-Storage Covalent Organic Frameworks: Improving Performance via Engineering Polysulfide Chains on Walls
Fei Xu,  Shuhao Yang,  Xiong Chen,  Qianhui Liu,  Hejun Li,  Hongqiang Wang,  Bingqing Wei, and Donglin Jiang*
Chem. Sci. 2019, 5, 6001–6006. DOI: 10.1039/C8SC04518F

2D sp2 Carbon-Conjugated Covalent Organic Frameworks for Photocatalytic Hydrogen Production from Water
Enquan Jin, Zhian Lan, Qiuhong Jiang, Keyu Geng, Guosheng Li, Xinchen Wang, and Donglin Jiang*
Chem 2019 5, 1632–1647. DOI: 10.1016/j.chempr.2019.04.015
Highlighted by Phys. Org. October 9, 2019.“Photocatalytic hydrogen production from water”

Designed Synthesis of Stable Light-Emitting Two-Dimensional sp2 Carbon-Conjugated Covalent Organic Frameworks
Enquan Jin, Juan Li, Keyu Geng, Qiuhong Jiang, Hong Xu, Qing Xu and Donglin Jiang*
Nature Commun. 2018, 9, 4143. DOI: 10.1038/s41467-018-06719-8 (Also the story behind the paper at Nature research chemistry community  https://chemistrycommunity.nature.com/users/177332-jiang-donglin/posts/39712-designed-synthesis-of-stable-light-emitting-two-dimensional-sp2-carbon-conjugated-covalent-organic-frameworks)

Light-Emitting Covalent Organic Frameworks: Fluorescence Improving via Pinpoint Surgery and Selective Switch-On Sensing of Anions
Zhongping Li, Ning Huang, Ka Hung Lee, Yu Feng, Shanshan Tao, Qiuhong Jiang, Yuki Nagao, Stephan Irle, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 12374–12373. DOI: 10.1021/jacs.8b08380

Ion Conduction in Polyelectrolyte Covalent Organic Frameworks
Qing Xu, Shanshan Tao, Qiuhong Jiang, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 7429–7432. DOI: 10.1021/jacs.8b03814

Exceptional Iodine Capture in 2D Covalent Organic Frameworks
Ping Wang, Qing Xu, Zhongping Li, Weiming Jiang, Qiuhong Jiang, and Donglin Jiang*
Adv. Mater. 2018, 30, 1801991. DOI: 10.1002/adma.201801991

A 2D Conductive Organic-Inorganic Hybrid with Extraordinary Volumetric Capacitance at Minimal Swelling
Kefeng Xiao, Donglin Jiang, Rose Amal, and Da-Wei Wang
Adv. Mater. 201830, 1800400. DOI: 10.1002/adma.201800400

Template Conversion of Covalent Organic Frameworks into 2D Conducting Nanocarbons for Catalyzing Oxygen Reduction Reaction
Qing Xu, Yanpin Tan, Xiaobin Zhang, Yoshifumi Oshima, Qiuhong Chen, and Donglin Jiang*
Adv. Mater. 2018, 30, 1706330. DOI: 10.1002/adma.201706330

Systematic Engineering of Single Substitution in Zirconium Metal-Organic Frameworks toward High-Performance Catalysis
Ning Huang, Shuai Yuan, Hannah Drake, Xinyu Yang, Jiandong Pang, Junsheng Qin, Jialuo Li, Yingmu Zhang, Qi Wang, Donglin Jiang, and Hong-Cai Zhou*
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 18590–18597 (Cover) DOI: 10.1021/jacs.7b09553

Pyrolysis of Covalent Organic Frameworks: A General Strategy for Template Converting Conventional Skeletons into Conducting Microporous Carbons for High-performance Energy Storage.
Qing Xu, Yanpin Tan, Lipeng Zhai, Qiuhong Chen, and Donglin Jiang*
Chem. Commun. 2017, 53, 11690–11693 DOI: 10.1039/C7CC07002K

Bicarbazole-based Redox-active Covalent Organic Frameworks for Ultrahigh-Performance Energy Storage
Shi Feng, Hogn XU, Chong Zhang, Yu Chen, Jinghui Zeng, Donglin Jiang* and Jia-Xing Jiang*
Chem. Commun. 2017, 53, 11334–11337 DOI: 10.1039/C7CC07024A

Two-Dimensional sp2 Carbon-Conjugated Covalent Organic Frameworks
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A. Addicoat, Michael A. Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen, and Donglin Jiang*
Science 2017, 357, 673–676. DOI: 10.1126/science.aan0202

A Backbone Design Principle for Covalent Organic Frameworks: The Impact of Weakly Interacting Units on CO2 Adsorption
Lipeng Zhai, Ning Huang, Hong Xu, Qiuhong Chen and Donglin Jiang*
Chem. Commun. 2017, 53, 4242–4245. DOI: 10.1039/C7CC01921A

Ionic Covalent Organic Frameworks: Design of a Charged Interface Aligned on 1D Channel Walls and Its Unusual Electrostatic Functions
Ning Huang, Ping Wang, Matthew A. Addicoat, Thomas Heine, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 4982–4986. DOI: 10.1002/anie.201611542
Corrigendum for this paper 

Stable Covalent Organic Frameworks for Exceptional Mercury Removal from Aqueous Solutions
Ning Huang, Lipeng Zhai, Hong Xu, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 2428–2434. DOI: 10.1021/jacs.6b12328

Luminescent Porous Polymers based on Aggregation-Induced Mechanism: Design, Synthesis and Functions
Sasanka Dalapati, Cheng Gu, and Donglin Jiang*
Small 2016, 12, 6513–6527. DOI: 10.1002/smll.201602427

Covalent Organic Frameworks: A Materials Platform for Structural and Functional Designs
Ning Huang, Ping Wang, and Donglin Jiang*
Nature Reviews Materials 2016, 1, 16068. DOI: 10.1038/natrevmats.2016.68

Charge Up in Wired Covalent Organic Frameworks
Qing Xu, Sasanka Dalapati, Donglin Jiang*
ACS Central Science 2016,12, 586–587. (Invited First Reactions) DOI: 10.1021/acscentsci.6b00264

Multiple-Component Covalent Organic Frameworks
Ning Huang, Lipeng Zhai, Damien E. Coupry, Matthew A. Addicoat, Keiko Okushita, Katsuyuki Nishimura, Thomas Heine, and Donglin Jiang*
Nature Communications 2016, 7, 12325. DOI: 10.1038/ncomms12325

Highly Emissive Covalent Organic Frameworks
Sasanka Dalapati, Enquan Jin, Matthew Addicoat, Thomas Heine, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 5797–5800. DOI: 10.1021/jacs.6b02700

Two-Dimensional Artificial Light-Harvesting Antennae with Predesigned High-Order Structure and Robust Photosensitising Activity
Xiao Feng, Xuesong Ding, Long Chen, Yang Wu, Lili Liu, Matthew Addicoat, Stephan Irle, Yuping Dong and Donglin Jiang*
Scientific Reports 20166, 32944. DOI: 10.1038/srep32944

Proton Conductions in Crystalline and Porous Covalent Organic Frameworks
Hong Xu, Shanshan Tao, and Donglin Jiang*
Nature Materials 2016, 15, 722–727. DOI: 10.1038/NMAT4461

Porous Organic Polymers with Tunable Work Functions and Selective Hole and Electron Conductions for Energy Conversions
Cheng Gu, Ning Huang, Youchun Chen, Huanhuan Zhang, Shitong Zhang, Fenghong Li, Yuguang Ma, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 3049–3053. DOI: 10.1002/anie.201510723

Covalent Organic Frameworks with Spatially Confined Guest Molecules in Nanochannels and Their Impacts on Crystalline Structures
Jia Gao and Donglin Jiang*
Chem. Commun. 2016, 52, 1498–1500. DOI: 10.1039/C5CC09225F

π-Conjugated Microporous Polymer Films: Designed Synthesis, Conducting Properties and Photoenergy Conversions
Cheng Gu, Ning Huang, Youchun Chen, Leiqiang Qin, Hong Xu, Shitong Zhang, Fenghong Li, Yuguang Ma, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2015, 54, 13594–13598. (Hot Paper) DOI: 10.1002/anie.201506570

Designed Synthesis of Double-Stage Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks
Xiong Chen, Matthew Addicoat, Enquan Jin, Hong Xu, Taku Hayashi, Fei Xu, Ning Huang, Stephan Irle, and Donglin Jiang*
Scientific Reports 2015, 5, 14650. DOI: 10.1038/srep.14650

Stable, Crystalline, Porous, Covalent Organic Frameworks as A Platform for Chiral Organocatalysts
Hong Xu, Jia Gao, and Donglin Jiang*
Nature Chemistry, 2015, 7, 905–912. DOI: 10.1038/NCHEM2352
Highlighted by EurekAlert&AAAS “Exploration of stable, crystalline, porous covalent organic frameworks”; Chemistry World “Firming COFs up takes Michael reaction catalysis forward”, by ANDY EXTANCE; Synfacts, 2015, 11, 1269 Persistent COF: A Stable Platform for Asymmetric Organocatalysisby Timothy M. Swage, Lily Chen

Rational Design of Crystalline Supermicroporous Covalent Organic Frameworks with Triangular Topologies
Sasanka Dalapati, Matthew Addicoat, Shangbin Jin, Tsuneaki Sakurai, Jia Gao, Hong Xu, Stephan Irle, Shu Seki, and Donglin Jiang*
Nature Communications, 2015, 6, 7786. DOI: 10.1038/ncomms8786.

Designed Synthesis of Porphyrin-Based Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks
with Highly Ordered Structures
Xiong Chen, Jia Gao, and Donglin Jiang*
Chem. Lett. 2015, 44, 1257–1259. DOI:10.1246/cl.150496

Creation of Superheterojunction Polymers via Direct Polycondensation: Segregated and Bicontinuous Donor-Acceptor π-Columnar Arrays in Covalent Organic Frameworks for Long-Lived Charge Separation
Shangbin Jin, Mustafa Supur, Matthew Addicoat, Ko Furukawa, Long Chen, Toshikazu Nakamura, Shunichi Fukuzumi,* Stephan Irle,* and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 7817–7828. DOI: 10.1021/ja5b03553

Tailor-Made Pore Surface Engineering in Covalent Organic Frameworks: Systematic Functionalization for Performance Screening
Ning Huang, Rajamani Krishna, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 7079–7082. DOI: 10.1021/ja5b04300

A Photoresponsive Smart Covalent Organic Framework
Ning Huang, Xuesong Ding, Jangbae Kim, Hyotcherl Ihee, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2015, 54, 8704–8707. (VIP) DOI: 10.1002/anie.201503902

π-Electronic Covalent Organic Framework Catalyst: π-Walls as Catalytic Beds for Diels-Alder Reactions Under Ambient Conditions
Yang Wu, Jia Gao, and Donglin Jiang*
Chem. Commun. 2015, 51, 10096–10098. (Front Cover). DOI: 10.1039/C5CC03457D

Radical Covalent Organic Frameworks: A General Strategy to Immobilize Open-Accessible Polyradicals and High-Performance Capacitive Energy Storage
Fei Xu , Hong Xu, Xiong Chen, Dingcai Wu, Yang Wu, Hao Liu, Cheng Gu, Ruowen Fu, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2015, 54, 6814–1818. DOI: 10.1002/anie.201501706

Locking Covalent Organic Frameworks with Hydrogen Bonds: General and Remarkable Effects on Crystalline Structure, Physical Properties, and Photochemical Activities
Xiong Chen, Matthew Addicoat, Enquan Jin, Lipeng Zhai, Hong Xu, Ning Huang, Zhaoqi Guo, Lili Liu, Stephan Irle, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 3241–3247. DOI: 10.1021/ja509602c

Cascade Exciton-Pumping Engines with Manipulated Speed and Efficiency in Light-Harvesting Porous π-Network Films
Cheng Gu, Ning Huang, Fei Xu, Jia Gao, and Donglin Jiang*
Scientific Reports 2015, 5, 8867 (2015). DOI:10.1038/srep08867

Electrochemically Active, Crystalline, Mesoporous Covalent Organic Frameworks on Carbon Nanotubes for Synergistic Lithium Battery Energy Storage
Fei Xu, Shangbin Jin, Hui Zhong, Dingcai Wu, Xiaoqing Yang, Xiong Chen, Hao Wei, Ruowen Fu, and Donglin Jiang*
Scientific Reports 2015, 5, 8225. DOI:10.1038/srep08225

Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks for Carbon Dioxide Capture via Channel-Wall Functionalization
Ning Huang, Xiong Chen, Rajamani Krishna, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2015, 54, 29860–2990. DOI: 10.1002/anie.201411262

High-Performance Heterogeneous Catalysis with Surface-Exposed Stable Metal Nanoparticles
Ning Huang, Yanhong Xu and Donglin Jiang*
Scientific Reports 2014, 4, 7228. DOI:10.1038/srep07228

Photoelectric Covalent Organic Frameworks: Converting Open Lattices into Ordered Donor-Acceptor Heterojunctions
Long Chen, Ko Furukawa, Jia Gao, Atsushi Nagai, Toshikazu Nakamura, Yuping Dong, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 9806–9808. DOI: 10.1021/ja502692w

Covalent Organic Frameworks: Crossing the Channel
Hong Xu and Donglin Jiang*
Nature Chemistry 2014, 6, 564–566. DOI: 10.1038/nchem.1984

Controlled Synthesis of Conjugated Microporous Polymer Films: Versatile Platforms for Highly Sensitive and Label-Free Chemo- and Bio-Sensings
Cheng Gu, Ning Huang, Jia Gao, Fei Xu, Yanhong Xu, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2014, 53, 4850–4855. DOI: 10.1002/anie.201402141

Towards Covalent Organic Frameworks with Predesignable and Aligned Open Docking Sites
Xiong Chen, Ning Huang, Jia Gao, Hong Xu, Fei Xu, and Donglin Jiang*
Chem. Commun. 2014, 50, 6161–6163. DOI: 10.1039/C4CC01825G

Two-Dimensional Tetrathiafulvalene Covalent Organic Frameworks: Towards Latticed Conductive Organic Salts
Shangbin Jin, Tsuneaki Sakurai, Tim Kowalczyk, Sasanka Dalapati, Fei Xu, Hao Wei, Xiong Chen, Jia Gao, Shu Seki, Stephan Irle, and Donglin Jiang*
Chem. Eur. J. 2014, 20, 14608–14612 (Back Cover) DOI: 10.1002/chem.201402844

Redox-Active Conjugated Microporous Polymers: A New Organic Platform for Highly Efficient Energy Storage
Fei Xu, Xiong Chen, Zhiwei Tang, Dingcai Wu, Ruowen Fu, and Donglin Jiang*
Chem. Commun. 2014, 50, 4788–4790. (Inside Front Cover) DOI:10.1039/C4CC01002G

Structural Insights into the Functional Origin of Conjugated Microporous Polymers: Geometry-management of Porosity and Electronic Properties
Yanhong Xu and Donglin Jiang*
Chem. Commun. 2014, 50, 2781–2783. DOI: 10.1039/C3CC49669D

Catalytic Covalent Organic Frameworks via Pore Surface Engineering
Hong Xu, Xiong Chen, Jia Gao, Jianbin Lin, Matthew Addicoat, Stephan Irle, and Donglin Jiang*
Chem. Commun. 2014, 50, 1292–1294. (Back Cover) DOI: 10.1039/C3CC48813F

An Azine-Linked Covalent Organic Framework
Sasanka Dalapati, Shangbin Jin, Jiao Gao, Yanhong Xu, Atsushi Nagai, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 17310–17313. DOI: 10.1021/ja4103293

Conjugated Organic Framework with Three-Dimensionally Ordered Stable Polymer with Delocalized π Clouds
Jia Guo, Yanhong Xu, Shangbin Jin, Long Chen, Toshihiko Kaji, Yoshihito Honsho, Matthew A. Addicoat, Jangbae Ki, Akinori Saeki, Hyotcherl Ihee, Shu Seki, Stephan Irle, Masahiro Hiramoto, Jia Gao, and Donglin Jiang*
Nature Communications 2013, 4, 2736. DOI: 10.1038/ncomms3736

Large Pore Donor–Acceptor Covalent Organic Frameworks
Shangbin Jin, Ko Furukawa, Matthew Addicoat, Long Chen, Seiya Takahashi, Stephan Irle,Toshikazu Nakamura, and Donglin Jiang*
Chem. Sci. 2013, 4, 4505–4511. DOI: 10.1039/C3SC52034J

Control Crystallinity and Porosity of Covalent Organic Frameworks through Managing Interlayer Interactions Based on Self-Complementary π-Electronic Force
Xiong Chen, Matthew Addicoat, Stephan Irle, Atsushi Nagai, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 546–549. DOI: 10.1021/ja3100319

A Squaraine-Linked Covalent Organic Framework
Atsushi Nagai, Xiong Chen, Xiao Feng, Xuesong Ding, Zhaoqi Guo, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2013, 52, 3770–3774. (Hot Paper). DOI: 10.1002/anie.201300256

Charge Dynamics in a Donor–Acceptor Covalent Organic Framework with Periodically Ordered Bicontinuous Heterojunctions
Shangbin Jin, Xuesong Ding, Xiao Feng, Mustafa Supur, Ko Furukawa, Seiya Takahashi, Matthew Addicoat, Mohamed E. El-Khouly, Toshikazu Nakamura, Stephan Irle, Shunichi Fukuzumi, Atsushi Nagai, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2013, 52, 2017–2021. (Inside Cover). DOI: 10.1002/anie.201209513

Conjugated Microporous Polymers: Design, Synthesis and Application
Yanhong Xu, Shangbin Jin, Hong Xu, Atsushi Nagai, and Donglin Jiang*
Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 8012–8031. (Front Cover Page) DOI: 10.1039/C3CS60160A

Star-Shaped Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks
Xiao Feng, Yuping Dong, and Donglin Jiang*
CrystEngComm. 2013, 15, 1508–1511. (Invited paper for a Themed Issue for COFs). DOI: 10.1039/C2CE26371H

Super Absorbent Conjugated Microporous Polymers: A Synergistic Structural Effect on Exceptional Uptake of Amines
Xiaoming Liu, Yanhong Xu, Zhaoqi Guo, Atsushi Nagai, and Donglin Jiang*
Chem. Commun. 2013, 49, 3233–3235. DOI: 10.1039/C3CC41082J

Core-Shell Conjugated Microporous Polymers: A New Strategy for Exploring Color-Tunable and -Controllable Light Emissions
Yanhong Xu, Atsushi Nagai, and Donglin Jiang*
Chem. Commun. 2013, 49, 1591–1593 (Inside Cover). DOI: 10.1039/C2CC38211C

High-Rate Charge Carrier Transport in Porphyrin Covalent Organic Frameworks: Switching from Hole to Electron, and to Ambipolar
Xiao Feng, Lili Liu, Yoshihito Honsho, Akinori Saeki, Shu Seki, Stephan Irle, Yuping Dong, Atsushi Nagai, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed2012, 51, 2618–2622. DOI: 10.1002/anie.201106203

An Ambipolar Covalent Organic Framework with Self-Sorted and Periodic Electron Donor-Acceptor Ordering
Xiao Feng, Long Chen, Yoshihito Honsho, Oraphan Saengsawang, Lili Liu, Lu Wang, Akinori Saeki, Stephan Irle, Shu Seki, Yuping Dong, and Donglin Jiang*
Adv. Mater. 2012, 24, 3026–3031. DOI: 10.1002/adma.201201185

Covalent Organic Frameworks
Xiao Feng, Xuesong Ding, and Donglin Jiang*
Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 6010–6022DOI: 10.1039/C2CS35157A

Conducting Metallophthalocyanine 2D Covalent Organic Frameworks: The Role of Central Metals in Controlling π-Electronic Functions
Xuesong Ding, Xiao Feng, Akinori Saeki, Shu Seki, Atsushi Nagai, and Donglin Jiang*
Chem. Commun. 2012, 48, 8952–8954. DOI:10.1039/C2CC33929C

Conjugated Microporous Polymers as Molecular Sensing Devices: Microporous Architecture Enables Rapid Response and Enhances Sensitivity in Fluorescence-On and Fluorescence-Off Sensing
Xiaoming Liu, Yanhong Xu, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8738–8742. DOI: 10.1021/ja303448r

Pore Surface Engineering in Covalent Organic Frameworks
Atsushi Nagai, Zhaoqi Guo, Xiao Feng, Shangbin Jin, Xiong Chen, Xuesong Ding, and Donglin Jiang*
Nature Communications 2011, 2, 536. doi: 10.1038/ncomms1542 (2011). DOI: 10.1038/ncomms1542

Light-Emitting Conjugated Polymers with Microporous Network Architecture: Interweaving Scaffold Promotes Electronic Conjugation, Facilitates Exciton Migration, and Improves Luminescence
Yanhong Xu, Long Chen, Zhaoqi Guo, Atsushi Nagai, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2011133, 17622–17625. DOI: 0.1021/ja208284t 
Highlighted by ACS Noteworthy Chemistry, December 19, 2011 “Switch on Luminescence by Locking Molecular Rotors”

An n-Channel Two-Dimensional Covalent Organic Framework
Xuesong Ding, Long Chen, Yoshihito Honsho, Xiao Feng, Oraphan Saengsawang, Jingdong Guo, Akinori Saeki, Shu Seki, Stefan Irle, Shigeru Nagase, Parasuk Vudhichai, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 14510–14513. DOI: 10.1021/ja2052396
Highlighted byChemical & Engineering News, September 12, 2011,Volume 89 Issue 37 | p. 21 | Concentrates “Framework Compound Conducts Electrons – Availability of p-type and n-type conductors may drive these crystalline materials toward electronic applications”

Supercapacitive Energy Storage and Electric Power Supply Using an Aza-Fused Conjugated Microporous Framework
Yan Kou, Yanhong Xu, Zhaoqi Guo, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 8753–8757. (VIP) DOI: 10.1002/anie.201103493 (Very Important Paper)
Highlighted by Nature Nanotechnology “porous polymer charged up”, September 6, 2011

Highly Efficient Activation of Molecular Oxygen with Nanoporous Metalloporphyrin Frameworks in Heterogeneous Systems
Long Chen, Yong Yang, Zhaoqi Guo, and Donglin Jiang*
Adv. Mater.  2011, 23, 3149–3154. DOI: 10.1002/adma.201100974

Synthesis of Metallophthalocyanine Covalent Organic Frameworks That Exhibit High Carrier Mobility and Photoconductivity
Xuesong Ding, Jia Guo, Xiao Feng, Yoshihito Honsho, Jingdong Guo, Shu Seki, Phornphimon Maitarad, Akinori Saeki, Shigeru Nagase, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 1289–1293. DOI: 10.1002/anie.201005919

Porphyrin-Based Two-dimensional Covalent Organic Frameworks: Synchronized Synthetic Control of Macroscopic Structures and Pore Parameters
Xiao Feng, Long Chen, Yuping Dong, and Donglin Jiang*
Chem. Commun. 2011, 47, 1979–1981. DOI: 10.1039/C0CC04386A

CMPs as Scaffolds for Constructing Porous Catalytic Frameworks: A Built-In Heterogeneous Catalyst with High Activity and Selectivity Based on Nanoporous Metalloporphyrin Polymers
Long Chen, Yong Yang, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 9138–9143. DOI: 10.1021/ja1028556

Light-Harvesting Conjugated Microporous Polymers: Rapid and Highly Efficient Flow of Light Energy with a Porous Polyphenylene Framework as Antennae
Long Chen, Yoshihito Honsho, Shu Seki, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 6624–6628. (Cover Page) DOI: 10.1021/ja100327h

Noncovalently Netted, Photoconductive Sheets with Extremely High Carrier Mobility and Conduction Anisotropy from Triphenylene-Fused Metal Trigon Conjugates
Long Chen, Jangbae Kim, Tomoya Ishizuka, Yoshihito Honsho, Akinori Saeki, Shu Seki, Hyotcherl Ihee, and Donglin Jiang*
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 7287–7292. DOI: 10.1021/ja901357h

A Photoconductive Covalent Organic Framework: Self-Condensed Arene Cubes with Eclipsed 2D Polypyrene Sheets for Photocurrent Generation
Shun Wan, Jia Guo, Jangbae Kim, Hyotcherl Ihee, and Donglin Jiang*
Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 5439–5442. DOI: 10.1002/anie.200900881

The Non-Covalent Assembly of Benzene-Bridged Metallosalphen Dimers: Photoconductive Tapes with Large Carrier Mobility and Spatially Distinctive Conduction Anisotropy
Long Chen, Lu Wang, Xingfa Gao, Shigeru Nagase, Yoshihito Honsho, Akinori Saeki, Shu Seki, and Donglin Jiang*
Chem. Commun. 2009, 3119–3121. DOI: 10.1039/B904337C

A Belt-Shaped, Blue Luminescent and Semiconducting Covalent Organic Framework
Shun Wan, Jia Guo, Jangbae Kim, Hyotcherl Ihee, and Donglin Jiang*
Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 8826–8830. (VIP) DOI: 10.1002/anie.200803826
Selected as a frontispiece of ACIE.
Highlighted by Chemical & Engineering News. Jyllian N. Kemsley, “Covalent Conducting Belts”, C & EN, October 13, 2008 Volume 86, Number 41 P. 29.

Book Chapters

Two‐Dimensional Semiconductive π‐Electronic Frameworks
Donglin Jiang,* Xuesong Ding, and Jia Guo
in Supramolecular Soft Matter: Applications in Materials and Organic Electronics
PP155–174
John Wiley & Sons, Inc. 2011/9/9

Design, synthesis, and functions of conjugated microporous polymers
Yanhong Xu, Shangbin Jin, and Donglin Jiang*
in Nanoporous Materials: Synthesis and Applications
PP43–69
CRC Press 2013/1/4

Two-and Three-dimensional Covalent Organic Frameworks (COFs)
Qiuhong Chen, Ssaanka Dalapati, and Donglin Jiang*
in Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering
PP 271–290
Elsevier 2017/1/1

Porous Organic Polymers as a Molecular Platform for Designing Porous Carbons
Qing Xu, Qiuhong Jiang, and Donglin Jiang*
in Carbon‐Based Metal‐Free Catalysts: Design and Applications
PP101–131
Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
2018/10/8

Porphyrin and Phthalocyanine Covalent Organic Frameworks: Pre-designable Structures and Tailor-made Materials
Ruoyang Liu and Donglin Jiang*
in Porphyrin-based Supramolecular Architectures: From Hierarchy to Functions; Editors: Shengqian Ma, Gaurav Verma; ISBN:978-1-83916-180-3
Chapter 8; pp284 – 330
RSC Book
2021/12/10