MEMBERS


U Town 20190817, Copyright@THE JIANG LABORATORY

Postdoctoral Researchers


Dr. Shanshan TAO

Ph D students

The 4th Year


Ms. Ke Tian TAN


Mr. Keyu GENG


Mr. Ruoyang LIU

The 3rd Year


Ms. Yifan GONG


Ms. Zhuoer LI


Mr. Yongzhi CHEN


Mr. Shuailei XIE


Mr. Hao YANG

The 2nd Year


Ms. Xingyao YE


Mr. Lejian DENG


Mr. Zhichao DING

The 1st Year


Ms. Haoying XU


Ms. Dan ZHAO


Mr. Zhibing ZHOU