A Lab of Advanced Porous Materials and Hybrid Membranes for Clean Energy and Environmental Sustainability

Back Row: Dr. Junghoon CHOI, Dr. Bidhan Chandra PATRA, Dr. Zhaoqiang ZHANG, Dohyun AHN, Dongchen SHI, Dr. Nengxiu ZHU

Middle Row: Dr. Hao YANG, Yunchuan PU, Dr. Xiansong SHI, Akhil DILIPKUMAR, Dr. He LI, Dr. Chengjun KANG, Dr. Junyu REN, Dr. Rajesh DAS, Haoyuan ZHANG

Front Row: Kexin YU, Qixing LIU, Ziqi YANG, Xiao WANG, Dr. Chunqing JI, Dr. Junyi QIAO, Yidan DUAN, Dr. Ting CHEN, Dr. Wei ZHAO, Prof. Dan ZHAO (PI)