A Lab of Advanced Porous Materials and Hybrid Membranes for Clean Energy and Environmental Sustainability

Back Row: Dr. Yuxiang Wang, Vanessa Wee, Jing Ying Yeo, Dr. Yunpan Ying, Dr. Zhaoqiang Zhang, Dr. Hongye Yuan, Dr. Chengjun Kang, Shing Bo Peh

Middle Row: Jing Zhao, Yunchuan Pu, Zhongjie Wu, Dr. Avishek Karmakar, Yahui Cai, Shun Wang

Front Row: Ziqi Yang, Yi Di Yuan, Xiaomei Zhang, Dr. Youdong Cheng, Dr. Guoliang Liu, Dongchen Shi, Prof. Dan Zhao (PI)