A Lab of Advanced Porous Materials and Hybrid Membranes for Clean Energy and Environmental Sustainability

Back Row: Dr. Yuxiang Wang, Vanessa Wee, Jing Ying Yeo, Dr. Yunpan Ying, Dr. Zhaoqiang Zhang, Dr. Hongye Yuan, Dr. Chengjun Kang, Shing Bo Peh

Middle Row: Dr. Jing Zhao, Yunchuan Pu, Zhongjie Wu, Dr. Avishek Karmakar, Dr. Yahui Cai, Dr. Shun Wang

Front Row: Ziqi Yang, Dr. Yi Di Yuan, Dr. Xiaomei Zhang, Dr. Youdong Cheng, Dr. Guoliang Liu, Dongchen Shi, Prof. Dan Zhao (PI)

Our paper “Exclusive recognition of CO2 from hydrocarbons by aluminum formate with hydrogen-confined pore cavities” has been accepted by J. Am. Chem. Soc. Congratulations!

Zhang, Z. Q.; Deng, Z. Y.; Evans, H. A.; Mullangi, D.; Kang, C. J.; Peh, S. B.; Wang, Y. X.; Brown, C. M.; Wang, J.; Canepa, P.*; Cheetham, A. K.*; Zhao, D.* Exclusive recognition of CO2 from hydrocarbons by aluminum formate with hydrogen-confined pore cavities. J. Am. Chem. Soc. 2023, DOI: 10.1021/jacs.3c01705.